Vi behandler din forespørsel, vennligst vent

Etiske retningslinjer

Det forventes at medarbeidere i Bergens Tidende verner om sin personlige og faglige integritet. Bedriften har utarbeidet egne etiske retningslinjer.

1. Ansatte i Bergens Tidende skal vise integritet i sitt arbeid

Det forventes at medarbeidere i Bergens Tidende verner om sin personlige og faglige integritet. Dette innebærer blant annet at medarbeidere:

– alltid opptrer i samsvar med gjeldende lover og regler.

– aldri mottar gaver eller andre personlige fordeler av en slik verdi at dette  er egnet til å skape tvil om profesjonaliteten i relasjonen til den eksterne kunden, leverandøren, samarbeidspartneren eller publikum for øvrig. Sedvanlige oppmerksomhetsgaver i tilknytning til for eksempel jul eller andre spesielle anledninger kan likevel mottas når disse har en størrelse som er av en slik art at det ikke kan forventes å påvirke relasjonen.

– aldri gir gaver eller andre personlige fordeler på vegne av Bergens Tidende av en slik verdi at dette er egnet til å skape tvil om profesjonaliteten i relasjonen til den eksterne kunden, leverandøren, samarbeidspartneren eller publikum for øvrig. Sedvanlige oppmerksomhetsgaver i tilknytning til for eksempel jul eller andre spesielle anledninger kan likevel gies når disse har en størrelse som er av en slik art at det overhodet ikke kan forventes å påvirke relasjonen.

– aldri gir utvalgte kunder, leverandører eller andre eksklusiv informasjon eller særbehandling hvis ikke dette er i bedriftens egeninteresse.

– aldri tar del i eller søker å påvirke en beslutning som gjelder egne eller nærståendes interesser.

– erklærer seg som inhabil i beslutningsprosesser når man kan oppfattes av andre å legge vekt på annet enn bedriftens interesser.


2. Ansatte i Bergens Tidende skal vise åpenhet og respekt i forhold til publikum

Bergens Tidende har kjerneverdiene innsiktsfull, uredd, åpen og overraskende. Dette innebærer blant annet at medarbeidere skal:

– være bevisst hvilke medarbeidere som kan uttale seg til media.

– gi korrekt og tilstrekkelig informasjon til kunder, leverandører, samarbeidspartnere og publikum.

– aldri bevisst gi uriktige opplysninger.

– være tilgjengelig for publikum i den grad stillingen krever det og gi raskt korrekt informasjon.

– alltid skal opptre høflig og vennlig overfor publikum og prøve å besvare henvendelser så raskt og utfyllende som mulig.


3. Ansatte i Bergens Tidende skal behandle sine kolleger med respekt

Bergens Tidende er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. Dette innebærer at både ledelse og medarbeidere må behandle kolleger på en respektfull måte ved å:

– unngå å spre informasjon eksternt om kolleger som er av en slik karakter at det ville oppleves som negativt for den enkelte eller for bedriften.

– ta opp vanskelige situasjoner i forhold til kolleger direkte med den det gjelder, med leder eller med tillitsvalgte.

– unngå å spre informasjon internt om kolleger som er av en slik karakter at det med sannsynlighet kan oppleves som krenkende for den enkelte eller for bedriften.

– aldri opptre på en måte som gjør at kolleger kan føle seksuelt press eller truende atferd.


4. Ansatte i Bergens Tidende er viktige ambassadører for bedriften

Det forventes at medarbeidere opptrer på en slik måte at det ikke oppstår tvil om lojalitet i forhold til Bergens Tidende som arbeidsgiver. Dette innebærer blant annet at medarbeidere:

– informerer og støtter opp om offisielle beslutninger som er fattet. Dette punktet skal ikke legge noen føringer for redaksjonelt virke.

– overholder taushetsplikt. Den enkelte leder er ansvarlig for at medarbeidere blir orientert om gjeldende taushetsplikt for den enkelte stilling.

– sikrer at informasjon som gis om bedriften er forankret i overordnede mål og strategier.

– ikke omtaler kolleger negativt ovenfor eksterne.